AmazingCounters.com 
   

<< วิสัยทัศน์ : กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด : *** ขอยกเลิกการส่งแบบแจ้งยอดเงินทดรองราชการให้สำนักงานคลัจังหวัดราชบุรี***>>    

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางวาสนา บรรลุผล
คลังจังหวัดราชบุรี
POWER POINT อบรม 15 ตุลาคม 2557
อ.จักรดุลย์ สตง.
อ.นุชนาถ ปปช.
คู่มือการคำนวณราคากลาง
แบบสอบถามปัญหา
อุปสรรคในการ
จัดทำ GFMIS
มุมสงบสุข
กฎแห่งกรรม
ร่วมทำบุญกับเด็กๆ ค่ะ
-สถานสงเคราะห์เด็กพิการ
ทางสมองฯ
-ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดราชบุร
ใบสมัครวารสารกรมบัญชีกลาง
(ย้อนอดีตที่ประทับใจค่ะ)
ข่าวกิจกรรมสัมพันธ์ สนง.คลังจังหวัดราชบุรี
1.ตักบาตรพระทางน้ำและลอยกระทง
21 พฤศจิกายน 53
2.ตักบาตรพระ 10,000 รูป จังหวัดราชบุรี
3.DMC News ตักบาตรพระหมื่นรูปจังหวัดฯ
4.สนามเป้าเล่าข่าวหนี้นอกระบบจังหวัดราชบุรี
5.RCTV News กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
web master
น.ส. ธัญชนก สุมารินทร์
Miss Thanchanok   Sumarin
E-mail : rbr@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี
ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2549 ได้จัดทำเว็บไซต์
และนำเสนอข้อมูลต่างๆ ให้แก่เพื่อนๆทุกท่าน
ผู้ดูแลระบบ ธัญชนก สุมารินทร มีความสุข
มากค่ะ ที่ได้รับใช้ทุกคน ตลอดระยะเวลา
การทำงานที่ผ่านมาวันที่ 3 มิถุนายน 2558
มีผู้เข้าชม 67,127 ท่าน ก็ขอขอบคุณมากค่ะ
...สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ได้จดทะเบียน
โดแมนใหม่ www.klangratchaburi.com....
ดูกิจกรรมทั้งหมด
หน้า
10
คลิกที่รูปภาพดูกิจกรรมเพิ่มเติมค่ะ
29.วันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2558 นางวาสนา บรรลุผล คลังจังหวัดราชบุรี
 เข้าร่วมการประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ
 เศรษฐกิจการคลังของบุคคลากรสำนักงานคลังจังหวัดภายในเขต7
ณ Vartika Resovilla Kuiburi.
30.วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 นางวาสนา บรรลุผล คลังจังหวัดราชบุรี
  ยินดีต้อนรับ นายสุธี จึงมีผลบุญ คลังจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะฯ
เดินทางมาศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ของราชการสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี
31.วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 นางวาสนา บรรลุผล คลังจังหวัดราชบุรี
ร่วมพบปะสังสรรค์ สภากาแฟ โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นเจ้าภาพ ณ ห้องปิยราชา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี
 
 
1. กรมบัญชีกลางกับนโยบาย คสช. (4 ด้าน)

2. การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ที่ขึ้น web

3. เดินหน้าประเทศไทยคืนความสุขบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการไทย กับท่านอธิบดีกรมบัญชีกลางค่ะ
5. ข่าวคืบหน้า จาก กบข. ค่ะ
 สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี (ณ 30 มิ.ย. 2558)
1. ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำแนก รายภาค /จังหวัดและงาน ฯ : วันที่ขึ้น web 07/07/2558
2. ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ จำแนกรายหน่วยงานและผลผลิต /ฯ : วันที่ขึ้น web 07/07/2558
3. ผลการเบิกจ่าย จำแนกรายพื้นที่ และผลผลิต /โครงการ (ภาพรวม): วันที่ขึ้น web 07/07/2558
4. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เหลื่อมปีฯ :วันที่ขึ้น web 07/07/2558
5. มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
6. สรุปเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2558 ในแต่ละไตรมาส ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
6. แบบฟอร์มราชบุรี 58
7.คำสั่งที่ รบ 0003/ ว 574 ลว 3 กรกฎาคม 2558 เรื่อง รายงานแผน/ผลการเบิกจ่ายเงินประจำปี งปม.2558
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ภาพรวมเบิกจ่ายร้อยละ 96
รายจ่ายประจำเบิกจ่ายร้อยละ 98
รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายร้อยละ 87
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2558
(ณ 30 มิ.ย. 2558)
ภาพรวมเบิกจ่ายร้อยละ 77.95
รายจ่ายประจำเบิกจ่ายร้อยละ 83.51
รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายร้อยละ 61.82
ดูหนังสือเวียนปีงบประมาณ 2558
หน้า
4
17
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ขอแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการตามหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ กค 0417.3/000532ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
18
ที่ รบ 0003 / ว.37 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ได้รับหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง เพื่อแจ้งให้ส่วนราชการ
  ทราบและถือปฏิบัติ จำนวน 6 เรื่อง ดังนี้
1. ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 62 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558
  เรื่อง แนวทางการเรียกเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.)
  ซึ่งผู้รับบำนาญพิเศษในฐานะทายาทได้รับไปเกินสิทธิส่งคืนคลัง
2. ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 68 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
  เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาฯ
3.ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.6/ ว 239 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558
  เรื่อง การใช้งานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
4. ด่วนที่สุด ที่ นร 00704/ว 80 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558
  เรื่อง เร่งรัดการขอความเห็นชอบความเหมาะสมของราคา รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
5.ที่ กค 0401.6/114 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
  เรื่อง ขอส่งข่าวแจกเพื่อเผยแพร่ภายในหน่วยงาน (หลักเกณฑ์รักษาโรงพยาบาลเอกชน)
6. ที่ นร 0719.1/ว 78 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558
  เรื่อง การปรับปรุงกำหนดราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม
1919 ที่ รบ 0003 / ว.38 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558
ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ได้รับหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง เพื่อแจ้งให้ส่วนราชการ
  ทราบและถือปฏิบัติ จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้
ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว255 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ
Link หนังสือเวียน
link หนังสือเวียนกรมบัญชีกลางคลิกเลยค่ะ link ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คลิกเลยค่ะ
ขอขอบคุณ Google docs
Link หน่วยงานราชการ
-กรมบัญชีกลาง -หน่วยงานราชการอื่นๆ
-สำนักงานจังหวัดราชบุรี -สำนักงานคลังจังหวัดและเขตฯ
OTOP และ ท่องเที่ยวราชบุรี
-OTOP ของดี น่าอร่อย น่าใช้
-ท่องเที่ยวราชบุรี ธรรมชาติสวย

-เที่ยวฟาร์มแกะแวะไร่กุหลาบ

สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร. 0-3233-7153   โทรสาร 0-3232-1853   http://www.klangratchaburi.com   E-mail:rbr@cgd.go.th