Ad Visitor Statistics 61,643

<< วิสัยทัศน์ : กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด : *** ขอยกเลิกการส่งแบบแจ้งยอดเงินทดลองราชการให้สำนักงานคลัจังหวัดราชบุรี***>>    

- ว่าง -
คลังจังหวัดราชบุรี
POWER POINT อบรม 15 ตุลาคม 2557
อ.จักรดุลย์ สตง.
อ.นุชนาถ ปปช.
ประกาศสอบราคา
ปรับปรุงบ้านพัก 3 หลัง
ณ วันที่ 21 ก.ค. 2557
GPP 2550
GPP 2551
GPP 2552
GPP 2553
GPP 2554
GPP 2555-2556
คำสั่งจังหวัดราชบุรี (GPP)
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ (GPP)
ที่ 157/2557 ที่ 158/2557
แบบสอบถามปัญหา
อุปสรรคในการ
จัดทำ GFMIS
ใบสมัครวารสารกรมบัญชีกลาง
มุมสงบสุข
กฎแห่งกรรม
Link นสพ.
- ข่าวสด !
(ย้อนอดีตที่ประทับใจค่ะ)
ข่าวกิจกรรมสัมพันธ์ สนง.คลังจังหวัดราชบุรี
1.ตักบาตรพระทางน้ำและลอยกระทง
21 พฤศจิกายน 53
2.ตักบาตรพระ 10,000 รูป จังหวัดราชบุรี
3.DMC News ตักบาตรพระหมื่นรูปจังหวัดฯ
4.สนามเป้าเล่าข่าวหนี้นอกระบบจังหวัดราชบุรี
5.RCTV News กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
web master
น.ส. ธัญชนก สุมารินทร์
Miss Thanchanok   Sumarin
E-mail : rbr@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี
ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2549 ได้จัดทำเว็บไซต์
และนำเสนอข้อมูลต่างๆ ให้แก่เพื่อนๆทุกท่าน
ผู้ดูแลระบบ ธัญชนก สุมารินทร มีความสุข
มากค่ะ ที่ได้รับใช้ทุกคน ตลอดระยะเวลา
การทำงานที่ผ่านมาวันที่ 6 ตุลาคม 2557
มีผู้เข้าชม 61,168 ท่าน ก็ขอขอบคุณมากค่ะ
...สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ได้จดทะเบียน
โดแมนใหม่ www.klangratchaburi.com....
ดูกิจกรรมทั้งหมด
หน้า
1.วันที่ 5 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00 น. นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง
เป็นประธานในพิธีเปิด กรมบัญชีกลางมินมาราธอนครั้งที่ 13 เนื่องในวันคล้าย....
 
 
2.วันที่ 7 ตุลาคม 2557 นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง รับมอบดอกไม
จากนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง และจากหน่วยงานต่าง ๆ
  ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา....
 
3.วันที่ 15 ตุลาคม 2557 นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมบุคลากรเตรียมความพร้อมในการจัด
  หาพัสดุเพื่อเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ ...
 
 สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี (กันยายน พ.ศ.2557)
1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ :วันที่ขึ้น web 06/10/57

2. ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำแนก รายภาค /จังหวัดและงาน ฯ :วันที่ขึ้น web 06/10/57

3. ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ จำแนกรายหน่วยงานและผลผลิต /ฯ :วันที่ขึ้น web 06/10/57
4. ผลการเบิกจ่าย จำแนกรายพื้นที่ และผลผลิต /โครงการ (ภาพรวม):วันที่ขึ้น web 06/10/57
5. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เหลื่อมปีฯ :วันที่ขึ้น web 06/10/57
..... (สรุปผลการเบิกจ่ายสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557) ......
ดูหนังสือเวียนปีงบประมาณ 2557
หน้า
   
หนังสือเวียนปีงบประมาณ 2558
1
ที่ รบ 0003 / ว.842 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557 สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ขอแจ้งการปฏิบัติงาน
ในระบบ e-GP เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางของราชการ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค
0421.4/
  (:วันที่รับเอกสาร 17/10/57:วันที่ขึ้น web 20/10/57)
เปิดดูหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง.....more
8
ที่ กค 0423.3 / ว.458 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2556
เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  (:วันที่รับเอกสาร 20/01/57:วันที่ขึ้น web 20/01/57)
Link หนังสือเวียน
link หนังสือเวียนกรมบัญชีกลางคลิกเลยค่ะ link ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คลิกเลยค่ะ
ขอขอบคุณ Google docs
ร่วมทำบุญกับเด็กๆ ค่ะ
-สถานสงเคราะห์เด็กพิการ
ทางสมองฯ
-ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดราชบุร
Link หน่วยงานราชการ
-กรมบัญชีกลาง -หน่วยงานราชการอื่นๆ
-สำนักงานจังหวัดราชบุรี -สำนักงานคลังจังหวัดและเขตฯ
OTOP และ ท่องเที่ยวราชบุรี
-OTOP ของดี น่าอร่อย น่าใช้
-ท่องเที่ยวราชบุรี ธรรมชาติสวย

-เที่ยวฟาร์มแกะแวะไร่กุหลาบ

ประกาศพื้นที่พิเศษ

สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร. 0-3233-7153   โทรสาร 0-3232-1853   http://www.klangratchaburi.com   E-mail:rbr@cgd.go.th