AmazingCounters.com 
   

<< วิสัยทัศน์ : กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด : *** ขอยกเลิกการส่งแบบแจ้งยอดเงินทดรองราชการให้สำนักงานคลัจังหวัดราชบุรี***>>    

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางวาสนา บรรลุผล
คลังจังหวัดราชบุรี
POWER POINT อบรม 15 ตุลาคม 2557
อ.จักรดุลย์ สตง.
อ.นุชนาถ ปปช.
คู่มือการคำนวณราคากลาง
แบบสอบถามปัญหา
อุปสรรคในการ
จัดทำ GFMIS
มุมสงบสุข
กฎแห่งกรรม
ใบสมัครวารสารกรมบัญชีกลาง
(ย้อนอดีตที่ประทับใจค่ะ)
ข่าวกิจกรรมสัมพันธ์ สนง.คลังจังหวัดราชบุรี
1.ตักบาตรพระทางน้ำและลอยกระทง
21 พฤศจิกายน 53
2.ตักบาตรพระ 10,000 รูป จังหวัดราชบุรี
3.DMC News ตักบาตรพระหมื่นรูปจังหวัดฯ
4.สนามเป้าเล่าข่าวหนี้นอกระบบจังหวัดราชบุรี
5.RCTV News กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
web master
น.ส. ธัญชนก สุมารินทร์
Miss Thanchanok   Sumarin
E-mail : rbr@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี
ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2549 ได้จัดทำเว็บไซต์
และนำเสนอข้อมูลต่างๆ ให้แก่เพื่อนๆทุกท่าน
ผู้ดูแลระบบ ธัญชนก สุมารินทร มีความสุข
มากค่ะ ที่ได้รับใช้ทุกคน ตลอดระยะเวลา
การทำงานที่ผ่านมาวันที่ 3 มิถุนายน 2558
มีผู้เข้าชม 67,127 ท่าน ก็ขอขอบคุณมากค่ะ
...สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ได้จดทะเบียน
โดแมนใหม่ www.klangratchaburi.com....
ดูกิจกรรมทั้งหมด
หน้า
10 11 12
คลิกที่รูปภาพดูกิจกรรมเพิ่มเติมค่ะ
36.วันที่ 16 สิงหาคม 2558 นางวาสนา บรรลุผล คลังจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมกิจกรรม
จักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
 เฉลิมพระชนมพรรษา 83พรรษา 12 สิงหาคม 2558 “BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่” ....
37.วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2558 นางวาสนา บรรลุผล คลังจังหวัดราชบุรี และคณะฯ
เข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสวัสดิการรักษาพยาบาลภายใต้
 โครงการ 1 เขต 1 ณ ปัตตาเวีย รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
1. กรมบัญชีกลางกับนโยบาย คสช. (4 ด้าน)

2. การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ที่ขึ้น web

3. เดินหน้าประเทศไทยคืนความสุขบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการไทย กับท่านอธิบดีกรมบัญชีกลางค่ะ
5. ข่าวคืบหน้า จาก กบข. ค่ะ
6. บก.จับมือ รพ.เอกชน ขยายผ่าตัดล่วงหน้ากว่า 96 แห่งทั่วประเทศ
   
 สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี (ณ 29 ส.ค. 2558)
1. ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำแนก รายภาค /จังหวัดและงาน ฯ : วันที่ขึ้น web 02/09/2558
2. ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ จำแนกรายหน่วยงานและผลผลิต /ฯ : วันที่ขึ้น web 02/09/2558
3. ผลการเบิกจ่าย จำแนกรายพื้นที่ และผลผลิต /โครงการ (ภาพรวม): วันที่ขึ้น web 02/09/2558
4. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เหลื่อมปีฯ :วันที่ขึ้น web 02/09/2558
5. มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
6. สรุปเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2558 ในแต่ละไตรมาส ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
6. แบบฟอร์มราชบุรี 58
7.คำสั่งที่ รบ 0003/ ว 574 ลว 3 กรกฎาคม 2558 เรื่อง รายงานแผน/ผลการเบิกจ่ายเงินประจำปี งปม.2558
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ภาพรวมเบิกจ่ายร้อยละ 96
รายจ่ายประจำเบิกจ่ายร้อยละ 98
รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายร้อยละ 87
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2558
(ณ 29 ส.ค. 2558)
ภาพรวมเบิกจ่ายร้อยละ 85.09
รายจ่ายประจำเบิกจ่ายร้อยละ 87.81
รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายร้อยละ 75.53
ดูหนังสือเวียนปีงบประมาณ 2558
หน้า
 
21
ด่วนที่สุด ที่ รบ 0003 / ว 812. ลงวันที่ 1 กันยายน 2558
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ขอส่งสำเนาหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 299
  ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ฯ
1.ด่วนที่สุด ที่ กวพ 0421.3/ว 299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558
  เรื่อง การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
  ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ
  ในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market)
  และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding)
22
ที่ รบ 0003 / ว 40. ลงวันที่ 1 กันยายน 2558
ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ได้รับหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง เพื่อแจ้งให้ส่วนราชการ
  ทราบและถือปฏิบัติ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้
1.ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 258 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธี
  ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e- bidding )
2. ที่ กค ๐๔23.3/ว 264 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม ๒๕๕8
เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน
3.ที่ กค 0401.6/ 134 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558
เรื่อง บก.จับมือ รพ.เอกชน ขยายผ่าตัดล่วงหน้ากว่า 96 แห่งทั่วประเทศ
Link หนังสือเวียน
link หนังสือเวียนกรมบัญชีกลางคลิกเลยค่ะ link ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คลิกเลยค่ะ
OTOP และ ท่องเที่ยวราชบุรี
-OTOP ของดี น่าอร่อย น่าใช้
-ท่องเที่ยวราชบุรี ธรรมชาติสวย

-เที่ยวฟาร์มแกะแวะไร่กุหลาบ

ร่วมทำบุญกับเด็กๆ ค่ะ
-สถานสงเคราะห์เด็กพิการ
ทางสมองฯ
-ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดราชบุร
Link หน่วยงานราชการ
-กรมบัญชีกลาง -หน่วยงานราชการอื่นๆ
-สำนักงานจังหวัดราชบุรี -สำนักงานคลังจังหวัดและเขตฯ

สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร. 0-3233-7153   โทรสาร 0-3232-1853   http://www.klangratchaburi.com   E-mail:rbr@cgd.go.th