AmazingCounters.com 
   

<< วิสัยทัศน์ : กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด : *** ขอยกเลิกการส่งแบบแจ้งยอดเงินทดรองราชการให้สำนักงานคลัจังหวัดราชบุรี***>>    

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางวาสนา บรรลุผล
คลังจังหวัดราชบุรี
Happy Valentine'S
Day. Love for Give.
14 กุมภาพันธ์ 2558
POWER POINT อบรม 15 ตุลาคม 2557
อ.จักรดุลย์ สตง.
อ.นุชนาถ ปปช.
การจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
อ.เชิดชัยมีคำ (pdf.)
อ.เชิดชัยมีคำ (ppt.)
คู่มือการคำนวณราคากลาง
(โหลดมาให้เพื่อนๆ ศึกษาค่ะ)
แบบสอบถามปัญหา
อุปสรรคในการ
จัดทำ GFMIS
OTOP และ ท่องเที่ยวราชบุรี
-OTOP ของดี น่าอร่อย น่าใช้
-ท่องเที่ยวราชบุรี ธรรมชาติสวย

-เที่ยวฟาร์มแกะแวะไร่กุหลาบ

ใบสมัครวารสารกรมบัญชีกลาง
Link นสพ.
- ข่าวสด !
มุมสงบสุข
กฎแห่งกรรม
ร่วมทำบุญกับเด็กๆ ค่ะ
-สถานสงเคราะห์เด็กพิการ
ทางสมองฯ
-ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดราชบุร
(ย้อนอดีตที่ประทับใจค่ะ)
ข่าวกิจกรรมสัมพันธ์ สนง.คลังจังหวัดราชบุรี
1.ตักบาตรพระทางน้ำและลอยกระทง
21 พฤศจิกายน 53
2.ตักบาตรพระ 10,000 รูป จังหวัดราชบุรี
3.DMC News ตักบาตรพระหมื่นรูปจังหวัดฯ
4.สนามเป้าเล่าข่าวหนี้นอกระบบจังหวัดราชบุรี
5.RCTV News กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
web master
น.ส. ธัญชนก สุมารินทร์
Miss Thanchanok   Sumarin
E-mail : rbr@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี
ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2549 ได้จัดทำเว็บไซต์
และนำเสนอข้อมูลต่างๆ ให้แก่เพื่อนๆทุกท่าน
ผู้ดูแลระบบ ธัญชนก สุมารินทร มีความสุข
มากค่ะ ที่ได้รับใช้ทุกคน ตลอดระยะเวลา
การทำงานที่ผ่านมาวันที่ 6 มกราคม 2558
มีผู้เข้าชม 64,199 ท่าน ก็ขอขอบคุณมากค่ะ
...สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ได้จดทะเบียน
โดแมนใหม่ www.klangratchaburi.com....
ดูกิจกรรมทั้งหมด
หน้า
5
คลิกที่รูปภาพดูกิจกรรมเพิ่มเติมค่ะ
15.วันที่ 26 มกราคม 2558 นางวาสนา บรรลุผล คลังจังหวัดราชบุรี และคณะ
่เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดจังหวัด
ราชบุรณ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง จังหวัดราชบุรี
16.วันที่ 28 มกราคม 2558 นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
่เป็นประธานเปิดโครงการ“บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดราชบุรี”
ณ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
17.วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 นางถิติกาญจนา หงส์แก้ว นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
่รักษาราชการแทนคลังจังหวัดราชบุรี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบในการ
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี 2556-2557 โดยในปี 2557สำนักงานคลัง
จังหวัดราชบุรี ได้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ระดับ
ดีเด่น ซึ่งมีนายสุวพันธุ์ ต้นยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และประธาน....
 
1. กรมบัญชีกลางกับนโยบาย คสช. (4 ด้าน)

2. การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ที่ขึ้น web

3. เดินหน้าประเทศไทยคืนความสุขบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการไทย กับท่านอธิบดีกรมบัญชีกลางค่ะ
5. ข่าวคืบหน้า จาก กบข. ค่ะ
 สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี (ณ 31 ม.ค. 2558)
1. ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำแนก รายภาค /จังหวัดและงาน ฯ : วันที่ขึ้น web 5 /02/2558
2. ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ จำแนกรายหน่วยงานและผลผลิต /ฯ : วันที่ขึ้น web 5 /02/2558
3. ผลการเบิกจ่าย จำแนกรายพื้นที่ และผลผลิต /โครงการ (ภาพรวม): วันที่ขึ้น web 5 /02/2558
4. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เหลื่อมปีฯ : วันที่ขึ้น web 5 /02/2558
5. มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
6. แบบฟอร์ม บก 58
7. แบบฟอร์มปฏิทินระยะเวลาในการจัดหาพัสดุโดยประมาณ
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ภาพรวมเบิกจ่ายร้อยละ 96
รายจ่ายประจำเบิกจ่ายร้อยละ 98
รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายร้อยละ 87
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2558
(ณ 31 มกราคม 2558)
ภาพรวมเบิกจ่ายร้อยละ 51.82
รายจ่ายประจำเบิกจ่ายร้อยละ 71.46
รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายร้อยละ 17.64.
ดูหนังสือเวียนปีงบประมาณ 2557
หน้า
   
ดูหนังสือเวียนปีงบประมาณ 2558
หน้า
2
5
ที่ รบ 0003 / ว.24 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ได้รับหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง เพื่อแจ้งให้ส่วนราชการ
  ทราบและถือปฏิบัติ จำนวน 1เรื่อง ดังนี้
1. ที่ กค 0410.6/ว 32 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การส่งสำเนาการสอบสวนข้อเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ
Link หนังสือเวียน
link หนังสือเวียนกรมบัญชีกลางคลิกเลยค่ะ link ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คลิกเลยค่ะ
 
ขอขอบคุณ Google docs
Link หน่วยงานราชการ
-กรมบัญชีกลาง -หน่วยงานราชการอื่นๆ
-สำนักงานจังหวัดราชบุรี -สำนักงานคลังจังหวัดและเขตฯ
OTOP และ ท่องเที่ยวราชบุรี
-OTOP ของดี น่าอร่อย น่าใช้
-ท่องเที่ยวราชบุรี ธรรมชาติสวย

-เที่ยวฟาร์มแกะแวะไร่กุหลาบ

สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร. 0-3233-7153   โทรสาร 0-3232-1853   http://www.klangratchaburi.com   E-mail:rbr@cgd.go.th