AmazingCounters.com 
   

<< วิสัยทัศน์ : กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด : *** ขอยกเลิกการส่งแบบแจ้งยอดเงินทดรองราชการให้สำนักงานคลัจังหวัดราชบุรี***>>    

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางวาสนา บรรลุผล
คลังจังหวัดราชบุรี
POWER POINT อบรม 15 ตุลาคม 2557
อ.จักรดุลย์ สตง.
อ.นุชนาถ ปปช.
คู่มือการคำนวณราคากลาง
แบบสอบถามปัญหา
อุปสรรคในการ
จัดทำ GFMIS
มุมสงบสุข
กฎแห่งกรรม
ร่วมทำบุญกับเด็กๆ ค่ะ
-สถานสงเคราะห์เด็กพิการ
ทางสมองฯ
-ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดราชบุร
ใบสมัครวารสารกรมบัญชีกลาง
(ย้อนอดีตที่ประทับใจค่ะ)
ข่าวกิจกรรมสัมพันธ์ สนง.คลังจังหวัดราชบุรี
1.ตักบาตรพระทางน้ำและลอยกระทง
21 พฤศจิกายน 53
2.ตักบาตรพระ 10,000 รูป จังหวัดราชบุรี
3.DMC News ตักบาตรพระหมื่นรูปจังหวัดฯ
4.สนามเป้าเล่าข่าวหนี้นอกระบบจังหวัดราชบุรี
5.RCTV News กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
web master
น.ส. ธัญชนก สุมารินทร์
Miss Thanchanok   Sumarin
E-mail : rbr@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี
ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2549 ได้จัดทำเว็บไซต์
และนำเสนอข้อมูลต่างๆ ให้แก่เพื่อนๆทุกท่าน
ผู้ดูแลระบบ ธัญชนก สุมารินทร มีความสุข
มากค่ะ ที่ได้รับใช้ทุกคน ตลอดระยะเวลา
การทำงานที่ผ่านมาวันที่ 3 มิถุนายน 2558
มีผู้เข้าชม 67,127 ท่าน ก็ขอขอบคุณมากค่ะ
...สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ได้จดทะเบียน
โดแมนใหม่ www.klangratchaburi.com....
ดูกิจกรรมทั้งหมด
หน้า
คลิกที่รูปภาพดูกิจกรรมเพิ่มเติมค่ะ
26.วันที่ 5 พฤษภาคม 2558 นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน
ในพระราชพิธีวันฉัตรมงคล ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี
 
27.วันที่ 10 พฤษภาคม 2558 นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
นำข้าราชการ และประชาชนที่ต่างสวมเสื้อสีเหลืองและสีฟ้า เฝ้ารับเสด็จพระราชดำเนิน
ทั้งสองพระองค์ผ่านจังหวัดราชบุรี เพี่อไปประทับ ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
1. กรมบัญชีกลางกับนโยบาย คสช. (4 ด้าน)

2. การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ที่ขึ้น web

3. เดินหน้าประเทศไทยคืนความสุขบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการไทย กับท่านอธิบดีกรมบัญชีกลางค่ะ
5. ข่าวคืบหน้า จาก กบข. ค่ะ
 สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี (ณ 31 พ.ค. 2558)
1. ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำแนก รายภาค /จังหวัดและงาน ฯ : วันที่ขึ้น web 03/06/2558
2. ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ จำแนกรายหน่วยงานและผลผลิต /ฯ : วันที่ขึ้น web 03/06/2558
3. ผลการเบิกจ่าย จำแนกรายพื้นที่ และผลผลิต /โครงการ (ภาพรวม): วันที่ขึ้น web 03/06/2558
4. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เหลื่อมปีฯ :วันที่ขึ้น web 03/06/2558
5. มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
6. สรุปเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2558 ในแต่ละไตรมาส ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
6. แบบฟอร์ม บก 58
7. แบบฟอร์มปฏิทินระยะเวลาในการจัดหาพัสดุโดยประมาณ
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ภาพรวมเบิกจ่ายร้อยละ 96
รายจ่ายประจำเบิกจ่ายร้อยละ 98
รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายร้อยละ 87
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2558
(ณ 31 พ.ค. 2558)
ภาพรวมเบิกจ่ายร้อยละ 74.04
รายจ่ายประจำเบิกจ่ายร้อยละ 83.20
รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายร้อยละ 50.35
ดูหนังสือเวียนปีงบประมาณ 2558
หน้า
4
13
ที่ รบ 0003 / ว.32 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2558
ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ได้รับหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง เพื่อแจ้งให้ส่วนราชการ
  ทราบและถือปฏิบัติ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้
1. ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 197 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2558
  เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย
2. ที่ กค 0428/ว 47 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
  เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
3. ที่ กค 0401.6/00087 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
  เรื่อง ขอส่งข่าวแจกเพื่อเผยแพรภายในหน่วยงาน
14
ที่ รบ 0003 / ว.33 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2558
ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ได้รับหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง เพื่อแจ้งให้ส่วนราชการ
  ทราบและถือปฏิบัติ จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้
  1. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3 /ว 188 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2558
  เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิคส์ (Electronic Market : e-market)
  และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (Electronic Bidding : e - Bidding)
15
ที่ รบ 0003 / ว.34 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558
ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ได้รับหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง เพื่อแจ้งให้ส่วนราชการ
  ทราบและถือปฏิบัติ จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้
1. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 213 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558
  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในกรณีส่วนราชการนำร่องดำเนินการจัดหาพัสดุใหม่ภายหลังดำเนินการจัดหาพัสดุ
  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549
2.ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 212 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558
  เรื่อง ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
3.ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/ว.215 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558
  เรื่อง รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
4. ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว56 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558
  เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหาร
  จัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน
   
Link หนังสือเวียน
link หนังสือเวียนกรมบัญชีกลางคลิกเลยค่ะ link ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คลิกเลยค่ะ
ขอขอบคุณ Google docs
Link หน่วยงานราชการ
-กรมบัญชีกลาง -หน่วยงานราชการอื่นๆ
-สำนักงานจังหวัดราชบุรี -สำนักงานคลังจังหวัดและเขตฯ
OTOP และ ท่องเที่ยวราชบุรี
-OTOP ของดี น่าอร่อย น่าใช้
-ท่องเที่ยวราชบุรี ธรรมชาติสวย

-เที่ยวฟาร์มแกะแวะไร่กุหลาบ

สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร. 0-3233-7153   โทรสาร 0-3232-1853   http://www.klangratchaburi.com   E-mail:rbr@cgd.go.th