Ad Visitor Statistics 62,014

<< วิสัยทัศน์ : กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด : *** ขอยกเลิกการส่งแบบแจ้งยอดเงินทดลองราชการให้สำนักงานคลัจังหวัดราชบุรี***>>    

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
- ว่าง -
คลังจังหวัดราชบุรี
POWER POINT อบรม 15 ตุลาคม 2557
อ.จักรดุลย์ สตง.
อ.นุชนาถ ปปช.
การจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
อ.เชิดชัยมีคำ (pdf.)
อ.เชิดชัยมีคำ (ppt.)
(โหลดมาให้เพื่อนๆ ศึกษาค่ะ)
ประกาศสอบราคา
ปรับปรุงบ้านพัก 3 หลัง
ณ วันที่ 21 ก.ค. 2557
แบบสอบถามปัญหา
อุปสรรคในการ
จัดทำ GFMIS
OTOP และ ท่องเที่ยวราชบุรี
-OTOP ของดี น่าอร่อย น่าใช้
-ท่องเที่ยวราชบุรี ธรรมชาติสวย

-เที่ยวฟาร์มแกะแวะไร่กุหลาบ

ใบสมัครวารสารกรมบัญชีกลาง
Link นสพ.
- ข่าวสด !
มุมสงบสุข
กฎแห่งกรรม
ร่วมทำบุญกับเด็กๆ ค่ะ
-สถานสงเคราะห์เด็กพิการ
ทางสมองฯ
-ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดราชบุร
(ย้อนอดีตที่ประทับใจค่ะ)
ข่าวกิจกรรมสัมพันธ์ สนง.คลังจังหวัดราชบุรี
1.ตักบาตรพระทางน้ำและลอยกระทง
21 พฤศจิกายน 53
2.ตักบาตรพระ 10,000 รูป จังหวัดราชบุรี
3.DMC News ตักบาตรพระหมื่นรูปจังหวัดฯ
4.สนามเป้าเล่าข่าวหนี้นอกระบบจังหวัดราชบุรี
5.RCTV News กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
web master
น.ส. ธัญชนก สุมารินทร์
Miss Thanchanok   Sumarin
E-mail : rbr@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี
ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2549 ได้จัดทำเว็บไซต์
และนำเสนอข้อมูลต่างๆ ให้แก่เพื่อนๆทุกท่าน
ผู้ดูแลระบบ ธัญชนก สุมารินทร มีความสุข
มากค่ะ ที่ได้รับใช้ทุกคน ตลอดระยะเวลา
การทำงานที่ผ่านมาวันที่ 6 ตุลาคม 2557
มีผู้เข้าชม 61,168 ท่าน ก็ขอขอบคุณมากค่ะ
...สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ได้จดทะเบียน
โดแมนใหม่ www.klangratchaburi.com....
ดูกิจกรรมทั้งหมด
หน้า
คลิกที่รูปภาพดูกิจกรรมเพิ่มเติมค่ะ
1.วันที่ 5 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00 น. นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง
เป็นประธานในพิธีเปิด กรมบัญชีกลางมินมาราธอนครั้งที่ 13 เนื่องในวันคล้าย....
 
 
2.วันที่ 7 ตุลาคม 2557 นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง รับมอบดอกไม
จากนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง และจากหน่วยงานต่าง ๆ
  ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา....
 
3.วันที่ 15 ตุลาคม 2557 นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมบุคลากรเตรียมความพร้อมในการจัด
  หาพัสดุเพื่อเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ ...
 
1. กรมบัญชีกลางกับนโยบาย คสช. (4 ด้าน)

2. การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ที่ขึ้น web

3. เดืนหน้าประเทศไทยคืนความสุขบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการไทย กับท่านอธิบดีกรมบัญชีกลางค่ะ
4.
 สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี
1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ : วันที่ขึ้น web  

2. ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำแนก รายภาค /จังหวัดและงาน ฯ : วันที่ขึ้น webวันที่ขึ้น web

3. ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ จำแนกรายหน่วยงานและผลผลิต /ฯ : วันที่ขึ้น web  
4. ผลการเบิกจ่าย จำแนกรายพื้นที่ และผลผลิต /โครงการ (ภาพรวม): วันที่ขึ้น web  
5. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เหลื่อมปีฯ : วันที่ขึ้น web
6. มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
7. แบบฟอร์ม บก 58
8. แบบฟอร์มปฏิทินระยะเวลาในการจัดหาพัสดุโดยประมาณ
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ภาพรวมเบิกจ่ายร้อยละ 96
รายจ่ายประจำเบิกจ่ายร้อยละ 98
รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายร้อยละ 87
 
 
 
 
ดูหนังสือเวียนปีงบประมาณ 2557
หน้า
   
หนังสือเวียนปีงบประมาณ 2558
1
ที่ รบ 0003 / ว.842 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557 สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ขอแจ้งการปฏิบัติงาน
ในระบบ e-GP เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางของราชการ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค
0421.4/
  (:วันที่รับเอกสาร 17/10/57:วันที่ขึ้น web 20/10/57)
Link หนังสือเวียน
link หนังสือเวียนกรมบัญชีกลางคลิกเลยค่ะ link ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คลิกเลยค่ะ
ขอขอบคุณ Google docs
Link หน่วยงานราชการ
-กรมบัญชีกลาง -หน่วยงานราชการอื่นๆ
-สำนักงานจังหวัดราชบุรี -สำนักงานคลังจังหวัดและเขตฯ
OTOP และ ท่องเที่ยวราชบุรี
-OTOP ของดี น่าอร่อย น่าใช้
-ท่องเที่ยวราชบุรี ธรรมชาติสวย

-เที่ยวฟาร์มแกะแวะไร่กุหลาบ

สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร. 0-3233-7153   โทรสาร 0-3232-1853   http://www.klangratchaburi.com   E-mail:rbr@cgd.go.th