AmazingCounters.com 
   

<< วิสัยทัศน์ : กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด : *** ขอยกเลิกการส่งแบบแจ้งยอดเงินทดรองราชการให้สำนักงานคลัจังหวัดราชบุรี***>>    

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางวาสนา บรรลุผล
คลังจังหวัดราชบุรี
POWER POINT อบรม 15 ตุลาคม 2557
อ.จักรดุลย์ สตง.
อ.นุชนาถ ปปช.
การจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
อ.เชิดชัยมีคำ (pdf.)
อ.เชิดชัยมีคำ (ppt.)
คู่มือการคำนวณราคากลาง
(โหลดมาให้เพื่อนๆ ศึกษาค่ะ)
แบบสอบถามปัญหา
อุปสรรคในการ
จัดทำ GFMIS
OTOP และ ท่องเที่ยวราชบุรี
-OTOP ของดี น่าอร่อย น่าใช้
-ท่องเที่ยวราชบุรี ธรรมชาติสวย

-เที่ยวฟาร์มแกะแวะไร่กุหลาบ

ใบสมัครวารสารกรมบัญชีกลาง
Link นสพ.
- ข่าวสด !
มุมสงบสุข
กฎแห่งกรรม
ร่วมทำบุญกับเด็กๆ ค่ะ
-สถานสงเคราะห์เด็กพิการ
ทางสมองฯ
-ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดราชบุร
(ย้อนอดีตที่ประทับใจค่ะ)
ข่าวกิจกรรมสัมพันธ์ สนง.คลังจังหวัดราชบุรี
1.ตักบาตรพระทางน้ำและลอยกระทง
21 พฤศจิกายน 53
2.ตักบาตรพระ 10,000 รูป จังหวัดราชบุรี
3.DMC News ตักบาตรพระหมื่นรูปจังหวัดฯ
4.สนามเป้าเล่าข่าวหนี้นอกระบบจังหวัดราชบุรี
5.RCTV News กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
web master
น.ส. ธัญชนก สุมารินทร์
Miss Thanchanok   Sumarin
E-mail : rbr@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี
ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2549 ได้จัดทำเว็บไซต์
และนำเสนอข้อมูลต่างๆ ให้แก่เพื่อนๆทุกท่าน
ผู้ดูแลระบบ ธัญชนก สุมารินทร มีความสุข
มากค่ะ ที่ได้รับใช้ทุกคน ตลอดระยะเวลา
การทำงานที่ผ่านมาวันที่ 6 มกราคม 2558
มีผู้เข้าชม 64,199 ท่าน ก็ขอขอบคุณมากค่ะ
...สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ได้จดทะเบียน
โดแมนใหม่ www.klangratchaburi.com....
ดูกิจกรรมทั้งหมด
หน้า
คลิกที่รูปภาพดูกิจกรรมเพิ่มเติมค่ะ
10.วันที่ 7 - 9 มกราคม 2558 นางวาสนา บรรลุผล คลังจังหวัดราชบุรี และ คณะ คบจ.
เข้าร่วมอวยพรปีใหม่ 2558 ท่าน สุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีทั้ง 3 ฝ่าย ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุร
11.วันที่ 12 มกราคม 2558 นางวาสนา บรรลุผล คลังจังหวัดราชบุรี และคณะ เข้าร่วม
อวยพรปีใหม่ 2558 ท่านมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
กระทรวงการคลัง และกรมบัญชีกลาง
 
1. กรมบัญชีกลางกับนโยบาย คสช. (4 ด้าน)

2. การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ที่ขึ้น web

3. เดินหน้าประเทศไทยคืนความสุขบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการไทย กับท่านอธิบดีกรมบัญชีกลางค่ะ
5. ข่าวคืบหน้า จาก กบข. ค่ะ
 สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี (ณ 31 ธ.ค. 2557)
1. ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำแนก รายภาค /จังหวัดและงาน ฯ : วันที่ขึ้น web 6 /01/2558
2. ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ จำแนกรายหน่วยงานและผลผลิต /ฯ : วันที่ขึ้น web 6 /01/2558
3. ผลการเบิกจ่าย จำแนกรายพื้นที่ และผลผลิต /โครงการ (ภาพรวม): วันที่ขึ้น web 6 /01/2558
4. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เหลื่อมปีฯ : วันที่ขึ้น web 6 /01/2558
5. มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
6. แบบฟอร์ม บก 58
7. แบบฟอร์มปฏิทินระยะเวลาในการจัดหาพัสดุโดยประมาณ
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ภาพรวมเบิกจ่ายร้อยละ 96
รายจ่ายประจำเบิกจ่ายร้อยละ 98
รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายร้อยละ 87
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2558
(ณ 31 ธันวาคม 2557)
ภาพรวมเบิกจ่ายร้อยละ 42.79
รายจ่ายประจำเบิกจ่ายร้อยละ 63.57
รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายร้อยละ 11.53
ดูหนังสือเวียนปีงบประมาณ 2557
หน้า
   
ดูหนังสือเวียนปีงบประมาณ 2558
หน้า
 
2
ที่ รบ 0003 / ว.21 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ได้รับหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง เพื่อแจ้งให้ส่วนราชการ
  ทราบและถือปฏิบัติ จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้
1. ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 370 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง การขยายเวลา
  ก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
2. ด่วนที่สุด กค ๐๔21.5/ว. 346 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน ๒๕๕7 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับ
  ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
3. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 376 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
  แนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ
4. ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 114 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความ
  ประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 สำหรับและ
  หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการฯ
( ใบนำฝากเงิน Pay in Slip)
3
ที่ รบ 0003 / ว.1031 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
เรื่อง ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ได้รับเรื่องการตืดตามเร่งรัดให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลรหัสงบประมาณฯ
  ( ตาราง excel ไฟล์ )
4
ที่ รบ 0003 / ว.22 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557
 
  ที่ กค 0406.6/ ว 388 ลงวันที่ 12ธันวาคม 2557
เรื่อง ขอความร่วมมือในการส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายเพื่อส่งใช้คืนเงินยืม
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
Link หนังสือเวียน
link หนังสือเวียนกรมบัญชีกลางคลิกเลยค่ะ link ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คลิกเลยค่ะ
ขอขอบคุณ Google docs
Link หน่วยงานราชการ
-กรมบัญชีกลาง -หน่วยงานราชการอื่นๆ
-สำนักงานจังหวัดราชบุรี -สำนักงานคลังจังหวัดและเขตฯ
OTOP และ ท่องเที่ยวราชบุรี
-OTOP ของดี น่าอร่อย น่าใช้
-ท่องเที่ยวราชบุรี ธรรมชาติสวย

-เที่ยวฟาร์มแกะแวะไร่กุหลาบ

สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร. 0-3233-7153   โทรสาร 0-3232-1853   http://www.klangratchaburi.com   E-mail:rbr@cgd.go.th