AmazingCounters.com 
   

<< วิสัยทัศน์ : กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด : *** ขอยกเลิกการส่งแบบแจ้งยอดเงินทดรองราชการให้สำนักงานคลัจังหวัดราชบุรี***>>    

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายไพรัตน์ เสือคาบแก้ว
คลังจังหวัดราชบุรี
POWER POINT อบรม 15 ตุลาคม 2557
อ.จักรดุลย์ สตง.
อ.นุชนาถ ปปช.
คู่มือการคำนวณราคากลาง
แบบสอบถามปัญหา
อุปสรรคในการ
จัดทำ GFMIS
มุมสงบสุข
กฎแห่งกรรม
ใบสมัครวารสารกรมบัญชีกลาง
web master
น.ส. ธัญชนก สุมารินทร์
Miss Thanchanok   Sumarin
E-mail : rbr@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี
ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2549 ได้จัดทำเว็บไซต์
และนำเสนอข้อมูลต่างๆ ให้แก่เพื่อนๆทุกท่าน
ผู้ดูแลระบบ ธัญชนก สุมารินทร มีความสุข
มากค่ะ ที่ได้รับใช้ทุกคน ตลอดระยะเวลา
การทำงานที่ผ่านมาวันที่ 3 มิถุนายน 2558
มีผู้เข้าชม 67,127 ท่าน ก็ขอขอบคุณมากค่ะ
...สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ได้จดทะเบียน
โดแมนใหม่ www.klangratchaburi.com....
ดูกิจกรรมทั้งหมด
หน้า
คลิกที่รูปภาพดูกิจกรรมเพิ่มเติมค่ะ
1.วันที่ 23 ตุลาคม 2558 นางวาสนา บรรลุผล คลังจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัลกาลที่ 5
เนื่องในวันปิยมหาราชและกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย
2.วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 นางวาสนา บรรลุผล คลังจังหวัดราชบุรี
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา 5 ธันวาคม 2558 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรัก
ภักดีและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย...
 
3.วันที่ 14 พ.ย. 2558 นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นำ ข้าราชการ พ่อค้า
ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง”สืบเนื่องจากวันที่ 14 พฤศจิกายน 2598 เป็นวันที่.....
 
1. กรมบัญชีกลางกับนโยบาย คสช. (4 ด้าน)

2. การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ที่ขึ้น web

3. เดินหน้าประเทศไทยคืนความสุขบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการไทย กับท่านอธิบดีกรมบัญชีกลางค่ะ
5. ข่าวคืบหน้า จาก กบข. ค่ะ
6. บก.จับมือ รพ.เอกชน ขยายผ่าตัดล่วงหน้ากว่า 96 แห่งทั่วประเทศ
   
 สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี (ณ 31 ต.ค. 2558)
1. ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำแนก รายภาค /จังหวัดและงาน ฯ : วันที่ขึ้น web 11/11/2558
2. ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ จำแนกรายหน่วยงานและผลผลิต /ฯ : วันที่ขึ้น web 11/11/2558
3. ผลการเบิกจ่าย จำแนกรายพื้นที่ และผลผลิต /โครงการ (ภาพรวม): วันที่ขึ้น web 11/11/2558
4. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เหลื่อมปีฯ :วันที่ขึ้น web 11/11/2558
5. สรุปเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2559 ในแต่ละไตรมาส ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
6. แบบฟอร์มราชบุรี 59
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ภาพรวมเบิกจ่ายร้อยละ 96
รายจ่ายประจำเบิกจ่ายร้อยละ 98
รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายร้อยละ 87
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2559
(ณ 31 ต.ค. 2558)
ภาพรวมเบิกจ่ายร้อยละ 12.76
รายจ่ายประจำเบิกจ่ายร้อยละ 31.50
รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายร้อยละ 0.51
ดูหนังสือเวียนปีงบประมาณ
หน้า
9
26
ที่ รบ 0003 / ว 44 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ได้รับหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง เพื่อแจ้งให้ส่วนราชการ
  ทราบและถือปฏิบัติ จำนวน 5เรื่อง ดังนี้
1. ด่วน ที่ กค 0423.2/ว369 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558
เรื่อง แนวทางการคำนวณต้นทุนผลผลิตจังหวัด
2. ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 371 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2558
เรื่อง การขยายโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชน กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า
3. ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 401 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558
  เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
4.ด่วน ที่ กค 0423.3/ว402 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558
  เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินจากการซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและการรับหลักประกันการเสนอราคา
5. ที่ กค 0422.3/ว122 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2558
  เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
27
ที่ รบ 0003 / ว 45 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ได้รับหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง เพื่อแจ้งให้ส่วนราชการ
ทราบและถือปฏิบัติ จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้
1. ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว130 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เรื่อง การกัน
  เงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
Link หนังสือเวียน
link หนังสือเวียนกรมบัญชีกลางคลิกเลยค่ะ link ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คลิกเลยค่ะ
OTOP และ ท่องเที่ยวราชบุรี
-OTOP ของดี น่าอร่อย น่าใช้
-ท่องเที่ยวราชบุรี ธรรมชาติสวย

-เที่ยวฟาร์มแกะแวะไร่กุหลาบ

ร่วมทำบุญกับเด็กๆ ค่ะ
-สถานสงเคราะห์เด็กพิการ
ทางสมองฯ
-ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดราชบุร
Link หน่วยงานราชการ
-กรมบัญชีกลาง -หน่วยงานราชการอื่นๆ
-สำนักงานจังหวัดราชบุรี -สำนักงานคลังจังหวัดและเขตฯ

สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร. 0-3233-7153   โทรสาร 0-3232-1853   http://www.klangratchaburi.com   E-mail:rbr@cgd.go.th