Ad Visitor Statistics 62,642

<< วิสัยทัศน์ : กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด : *** ขอยกเลิกการส่งแบบแจ้งยอดเงินทดรองราชการให้สำนักงานคลัจังหวัดราชบุรี***>>    

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
- ว่าง -
คลังจังหวัดราชบุรี
POWER POINT อบรม 15 ตุลาคม 2557
อ.จักรดุลย์ สตง.
อ.นุชนาถ ปปช.
การจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
อ.เชิดชัยมีคำ (pdf.)
อ.เชิดชัยมีคำ (ppt.)
คู่มือการคำนวณราคากลาง
(โหลดมาให้เพื่อนๆ ศึกษาค่ะ)
แบบสอบถามปัญหา
อุปสรรคในการ
จัดทำ GFMIS
OTOP และ ท่องเที่ยวราชบุรี
-OTOP ของดี น่าอร่อย น่าใช้
-ท่องเที่ยวราชบุรี ธรรมชาติสวย

-เที่ยวฟาร์มแกะแวะไร่กุหลาบ

ใบสมัครวารสารกรมบัญชีกลาง
Link นสพ.
- ข่าวสด !
มุมสงบสุข
กฎแห่งกรรม
ร่วมทำบุญกับเด็กๆ ค่ะ
-สถานสงเคราะห์เด็กพิการ
ทางสมองฯ
-ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดราชบุร
(ย้อนอดีตที่ประทับใจค่ะ)
ข่าวกิจกรรมสัมพันธ์ สนง.คลังจังหวัดราชบุรี
1.ตักบาตรพระทางน้ำและลอยกระทง
21 พฤศจิกายน 53
2.ตักบาตรพระ 10,000 รูป จังหวัดราชบุรี
3.DMC News ตักบาตรพระหมื่นรูปจังหวัดฯ
4.สนามเป้าเล่าข่าวหนี้นอกระบบจังหวัดราชบุรี
5.RCTV News กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
web master
น.ส. ธัญชนก สุมารินทร์
Miss Thanchanok   Sumarin
E-mail : rbr@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี
ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2549 ได้จัดทำเว็บไซต์
และนำเสนอข้อมูลต่างๆ ให้แก่เพื่อนๆทุกท่าน
ผู้ดูแลระบบ ธัญชนก สุมารินทร มีความสุข
มากค่ะ ที่ได้รับใช้ทุกคน ตลอดระยะเวลา
การทำงานที่ผ่านมาวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
มีผู้เข้าชม 62,517 ท่าน ก็ขอขอบคุณมากค่ะ
...สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ได้จดทะเบียน
โดแมนใหม่ www.klangratchaburi.com....
ดูกิจกรรมทั้งหมด
หน้า
คลิกที่รูปภาพดูกิจกรรมเพิ่มเติมค่ะ
4.วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานทอดกฐิน
 ณ วัดเขาซก พร้อมด้วยข้าราชการกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดและพุทธศาสนิกชน
 จังหวัดชลบุรี
5.วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการ สัมมนาประชาสัมพันธ์การให้สมาชิก กบข.
 โดยสมัครใจกลับไปใช้เลือกรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ...
6.วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 นางถิติกาญจนา หงส์แก้ว  นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนคลังจังหวัดราชบุรี และ คณะฯ จัดการฝึกอบรมโครงการ
 สัมมนาประชาสัมพันธ์การให้สมาชิก กบข.โดยสมัครใจกลับไปใช้เลือกรับบำนาญ...
1. กรมบัญชีกลางกับนโยบาย คสช. (4 ด้าน)

2. การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ที่ขึ้น web

3. เดินหน้าประเทศไทยคืนความสุขบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการไทย กับท่านอธิบดีกรมบัญชีกลางค่ะ
5. ข่าวคืบหน้า จาก กบข. ค่ะ
 สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี (ณ 31 ตุลาคม 2557)
1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ : วันที่ขึ้น web 6 /11/2557
2. ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำแนก รายภาค /จังหวัดและงาน ฯ : วันที่ขึ้น web 6 /11/2557
3. ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ จำแนกรายหน่วยงานและผลผลิต /ฯ : วันที่ขึ้น web 6 /11/2557
4. ผลการเบิกจ่าย จำแนกรายพื้นที่ และผลผลิต /โครงการ (ภาพรวม): วันที่ขึ้น web 6 /11/2557
5. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เหลื่อมปีฯ : วันที่ขึ้น web 6 /11/2557
6. มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
7. แบบฟอร์ม บก 58
8. แบบฟอร์มปฏิทินระยะเวลาในการจัดหาพัสดุโดยประมาณ
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ภาพรวมเบิกจ่ายร้อยละ 96
รายจ่ายประจำเบิกจ่ายร้อยละ 98
รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายร้อยละ 87
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2558
ภาพรวมเบิกจ่ายร้อยละ 21.10
รายจ่ายประจำเบิกจ่ายร้อยละ 33.26
รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายร้อยละ 0.26
ดูหนังสือเวียนปีงบประมาณ 2557
หน้า
   
หนังสือเวียนปีงบประมาณ 2558
1
ที่ รบ 0003 / ว.842 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557 สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ขอแจ้งการปฏิบัติงาน
ในระบบ e-GP เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางของราชการ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค
0421.4/
  (:วันที่รับเอกสาร 17/10/57:วันที่ขึ้น web 20/10/57)
Link หนังสือเวียน
link หนังสือเวียนกรมบัญชีกลางคลิกเลยค่ะ link ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คลิกเลยค่ะ
ขอขอบคุณ Google docs
Link หน่วยงานราชการ
-กรมบัญชีกลาง -หน่วยงานราชการอื่นๆ
-สำนักงานจังหวัดราชบุรี -สำนักงานคลังจังหวัดและเขตฯ
OTOP และ ท่องเที่ยวราชบุรี
-OTOP ของดี น่าอร่อย น่าใช้
-ท่องเที่ยวราชบุรี ธรรมชาติสวย

-เที่ยวฟาร์มแกะแวะไร่กุหลาบ

สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร. 0-3233-7153   โทรสาร 0-3232-1853   http://www.klangratchaburi.com   E-mail:rbr@cgd.go.th