Ad Visitor Statistics 61,770

<< วิสัยทัศน์ : กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด : *** ขอยกเลิกการส่งแบบแจ้งยอดเงินทดลองราชการให้สำนักงานคลัจังหวัดราชบุรี***>>    

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
- ว่าง -
คลังจังหวัดราชบุรี
POWER POINT อบรม 15 ตุลาคม 2557
อ.จักรดุลย์ สตง.
อ.นุชนาถ ปปช.
การจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
อ.เชิดชัยมีคำ (pdf.)
อ.เชิดชัยมีคำ (ppt.)
(โหลดมาให้เพื่อนๆ ศึกษาค่ะ)
ประกาศสอบราคา
ปรับปรุงบ้านพัก 3 หลัง
ณ วันที่ 21 ก.ค. 2557
GPP 2550
GPP 2551
GPP 2552
GPP 2553
GPP 2554
GPP 2555-2556
คำสั่งจังหวัดราชบุรี (GPP)
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ (GPP)
ที่ 157/2557 ที่ 158/2557
แบบสอบถามปัญหา
อุปสรรคในการ
จัดทำ GFMIS
ใบสมัครวารสารกรมบัญชีกลาง
(ย้อนอดีตที่ประทับใจค่ะ)
ข่าวกิจกรรมสัมพันธ์ สนง.คลังจังหวัดราชบุรี
1.ตักบาตรพระทางน้ำและลอยกระทง
21 พฤศจิกายน 53
2.ตักบาตรพระ 10,000 รูป จังหวัดราชบุรี
3.DMC News ตักบาตรพระหมื่นรูปจังหวัดฯ
4.สนามเป้าเล่าข่าวหนี้นอกระบบจังหวัดราชบุรี
5.RCTV News กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
web master
น.ส. ธัญชนก สุมารินทร์
Miss Thanchanok   Sumarin
E-mail : rbr@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี
ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2549 ได้จัดทำเว็บไซต์
และนำเสนอข้อมูลต่างๆ ให้แก่เพื่อนๆทุกท่าน
ผู้ดูแลระบบ ธัญชนก สุมารินทร มีความสุข
มากค่ะ ที่ได้รับใช้ทุกคน ตลอดระยะเวลา
การทำงานที่ผ่านมาวันที่ 6 ตุลาคม 2557
มีผู้เข้าชม 61,168 ท่าน ก็ขอขอบคุณมากค่ะ
...สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ได้จดทะเบียน
โดแมนใหม่ www.klangratchaburi.com....
ดูกิจกรรมทั้งหมด
หน้า
1.วันที่ 5 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00 น. นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง
เป็นประธานในพิธีเปิด กรมบัญชีกลางมินมาราธอนครั้งที่ 13 เนื่องในวันคล้าย....
 
 
2.วันที่ 7 ตุลาคม 2557 นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง รับมอบดอกไม
จากนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง และจากหน่วยงานต่าง ๆ
  ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา....
 
3.วันที่ 15 ตุลาคม 2557 นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมบุคลากรเตรียมความพร้อมในการจัด
  หาพัสดุเพื่อเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ ...
 
 สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี
1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ : วันที่ขึ้น web  

2. ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำแนก รายภาค /จังหวัดและงาน ฯ : วันที่ขึ้น webวันที่ขึ้น web

3. ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ จำแนกรายหน่วยงานและผลผลิต /ฯ : วันที่ขึ้น web  
4. ผลการเบิกจ่าย จำแนกรายพื้นที่ และผลผลิต /โครงการ (ภาพรวม): วันที่ขึ้น web  
5. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เหลื่อมปีฯ : วันที่ขึ้น web
6. มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
7. แบบฟอร์ม บก 58
   
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ภาพรวมเบิกจ่ายร้อยละ 96
รายจ่ายประจำเบิกจ่ายร้อยละ 98
รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายร้อยละ 87
 
 
 
 
ดูหนังสือเวียนปีงบประมาณ 2557
หน้า
   
หนังสือเวียนปีงบประมาณ 2558
1
ที่ รบ 0003 / ว.842 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557 สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ขอแจ้งการปฏิบัติงาน
ในระบบ e-GP เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางของราชการ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค
0421.4/
  (:วันที่รับเอกสาร 17/10/57:วันที่ขึ้น web 20/10/57)
เปิดดูหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง.....more
8
ที่ กค 0423.3 / ว.458 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2556
เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  (:วันที่รับเอกสาร 20/01/57:วันที่ขึ้น web 20/01/57)
Link หนังสือเวียน
link หนังสือเวียนกรมบัญชีกลางคลิกเลยค่ะ link ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คลิกเลยค่ะ
ขอขอบคุณ Google docs
ร่วมทำบุญกับเด็กๆ ค่ะ
-สถานสงเคราะห์เด็กพิการ
ทางสมองฯ
-ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดราชบุร
Link หน่วยงานราชการ
-กรมบัญชีกลาง -หน่วยงานราชการอื่นๆ
-สำนักงานจังหวัดราชบุรี -สำนักงานคลังจังหวัดและเขตฯ
OTOP และ ท่องเที่ยวราชบุรี
-OTOP ของดี น่าอร่อย น่าใช้
-ท่องเที่ยวราชบุรี ธรรมชาติสวย

-เที่ยวฟาร์มแกะแวะไร่กุหลาบ

มุมสงบสุข
กฎแห่งกรรม
Link นสพ.
- ข่าวสด !

สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร. 0-3233-7153   โทรสาร 0-3232-1853   http://www.klangratchaburi.com   E-mail:rbr@cgd.go.th