AmazingCounters.com 
   

<< วิสัยทัศน์ : กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด : *** ขอยกเลิกการส่งแบบแจ้งยอดเงินทดรองราชการให้สำนักงานคลัจังหวัดราชบุรี***>>    

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางวาสนา บรรลุผล
คลังจังหวัดราชบุรี
POWER POINT อบรม 15 ตุลาคม 2557
อ.จักรดุลย์ สตง.
อ.นุชนาถ ปปช.
คู่มือการคำนวณราคากลาง
แบบสอบถามปัญหา
อุปสรรคในการ
จัดทำ GFMIS
มุมสงบสุข
กฎแห่งกรรม
ใบสมัครวารสารกรมบัญชีกลาง
web master
น.ส. ธัญชนก สุมารินทร์
Miss Thanchanok   Sumarin
E-mail : rbr@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี
ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2549 ได้จัดทำเว็บไซต์
และนำเสนอข้อมูลต่างๆ ให้แก่เพื่อนๆทุกท่าน
ผู้ดูแลระบบ ธัญชนก สุมารินทร มีความสุข
มากค่ะ ที่ได้รับใช้ทุกคน ตลอดระยะเวลา
การทำงานที่ผ่านมาวันที่ 3 มิถุนายน 2558
มีผู้เข้าชม 67,127 ท่าน ก็ขอขอบคุณมากค่ะ
...สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ได้จดทะเบียน
โดแมนใหม่ www.klangratchaburi.com....
ดูกิจกรรมทั้งหมด
หน้า
10 11 12
คลิกที่รูปภาพดูกิจกรรมเพิ่มเติมค่ะ
37.วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2558 นางวาสนา บรรลุผล คลังจังหวัดราชบุรี และคณะฯ
เข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสวัสดิการรักษาพยาบาลภายใต้
 โครงการ 1 เขต 1 ณ ปัตตาเวีย รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
38.วันที่ 4 กันยายน 2558 นางวาสนา บรรลุผล คลังจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมสัมมนา
โครงการ “การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ
และเข้ารับโล่รางวัลเกียรติยศ “คนดีบัญชีกลางรุ่นที่ 1” ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ
 
1. กรมบัญชีกลางกับนโยบาย คสช. (4 ด้าน)

2. การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ที่ขึ้น web

3. เดินหน้าประเทศไทยคืนความสุขบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการไทย กับท่านอธิบดีกรมบัญชีกลางค่ะ
5. ข่าวคืบหน้า จาก กบข. ค่ะ
6. บก.จับมือ รพ.เอกชน ขยายผ่าตัดล่วงหน้ากว่า 96 แห่งทั่วประเทศ
   
 สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี (ณ 25 ก.ย. 2558)
1. ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำแนก รายภาค /จังหวัดและงาน ฯ : วันที่ขึ้น web 30/09/2558
2. ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ จำแนกรายหน่วยงานและผลผลิต /ฯ : วันที่ขึ้น web 30/09/2558
3. ผลการเบิกจ่าย จำแนกรายพื้นที่ และผลผลิต /โครงการ (ภาพรวม): วันที่ขึ้น web 30/09/2558
4. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เหลื่อมปีฯ :วันที่ขึ้น web 30/09/2558
5. มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
6. สรุปเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2558 ในแต่ละไตรมาส ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
6. แบบฟอร์มราชบุรี 58
7.คำสั่งที่ รบ 0003/ ว 574 ลว 3 กรกฎาคม 2558 เรื่อง รายงานแผน/ผลการเบิกจ่ายเงินประจำปี งปม.2558
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ภาพรวมเบิกจ่ายร้อยละ 96
รายจ่ายประจำเบิกจ่ายร้อยละ 98
รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายร้อยละ 87
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2558
(ณ 25 ก.ย. 2558)
ภาพรวมเบิกจ่ายร้อยละ 89.88
รายจ่ายประจำเบิกจ่ายร้อยละ 91.50
รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายร้อยละ 83.40
ดูหนังสือเวียนปีงบประมาณ 2558
หน้า
9
25
ที่ รบ 0003 / ว 43 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2558
ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ได้รับหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง เพื่อแจ้งให้ส่วนราชการ
  ทราบและถือปฏิบัติ จำนวน 5เรื่อง ดังนี้
1. ที่ กค 0407.2/ว353 ลงวันที่ 29 กันยายน 2558
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ การใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card)
(สำหรับคู่มือและแผ่นพับ download ได้ที่เว็บไซต์www.facebook.com /
  บัตรเครดิตราชการกลุ่มงานพัฒนาระบบการคลัง)
2. ที่ กค 0900/ว115 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558
เรื่อง แนวทางการใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน
3. ด่วนมาก ที่ กค 0410.2/ว370 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558
  เรื่อง การใช้งานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
4.ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว359 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558
  เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารและการตรวจสอบเพื่อขอรับโอนเงินงบประมาณ
  รายจ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
5. ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว369 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558
  เรื่อง การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป  
 
Link หนังสือเวียน
link หนังสือเวียนกรมบัญชีกลางคลิกเลยค่ะ link ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คลิกเลยค่ะ
OTOP และ ท่องเที่ยวราชบุรี
-OTOP ของดี น่าอร่อย น่าใช้
-ท่องเที่ยวราชบุรี ธรรมชาติสวย

-เที่ยวฟาร์มแกะแวะไร่กุหลาบ

ร่วมทำบุญกับเด็กๆ ค่ะ
-สถานสงเคราะห์เด็กพิการ
ทางสมองฯ
-ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดราชบุร
Link หน่วยงานราชการ
-กรมบัญชีกลาง -หน่วยงานราชการอื่นๆ
-สำนักงานจังหวัดราชบุรี -สำนักงานคลังจังหวัดและเขตฯ

สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร. 0-3233-7153   โทรสาร 0-3232-1853   http://www.klangratchaburi.com   E-mail:rbr@cgd.go.th