Ad Visitor Statistics 60,768

<< วิสัยทัศน์ : กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด>>   << ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำันักงานคลังจังหวัดราชบุร>>  

นางสาวนิ่มนวล หวังเจริญ
คลังจังหวัดราชบุรี
ประกาศสอบราคา
ปรับปรุงบ้านพัก 3 หลัง
ณ วันที่ 21 ก.ค. 2557
GPP 2550
GPP 2551
GPP 2552
GPP 2553
GPP 2554
คำสั่งจังหวัดราชบุรี (GPP)
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ (GPP)
ที่ 157/2557 ที่ 158/2557
แบบสอบถามปัญหา
อุปสรรคในการ
จัดทำ GFMIS
ใบสมัครวารสารกรมบัญชีกลาง
(ย้อนอดีตที่ประทับใจค่ะ)
ข่าวกิจกรรมสัมพันธ์ สนง.คลังจังหวัดราชบุรี
1.ตักบาตรพระทางน้ำและลอยกระทง
21 พฤศจิกายน 53
2.ตักบาตรพระ 10,000 รูป จังหวัดราชบุรี
3.DMC News ตักบาตรพระหมื่นรูปจังหวัดฯ
4.สนามเป้าเล่าข่าวหนี้นอกระบบจังหวัดราชบุรี
5.RCTV News กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
web master
น.ส. ธัญชนก สุมารินทร์
Miss Thanchanok   Sumarin
E-mail : rbr@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี
ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2549 ได้จัดทำเว็บไซต์
และนำเสนอข้อมูลต่างๆ ให้แก่เพื่อนๆทุกท่าน
ผู้ดูแลระบบ ธัญชนก สุมารินทร มีความสุข
มากค่ะ ที่ได้รับใช้ทุกคน ตลอดระยะเวลา
การทำงานที่ผ่านมาวันที่ 14 สิงหาคม 2557
มีผู้เข้าชม 59,881 ท่าน ก็ขอขอบคุณมากค่ะ
...สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ได้จดทะเบียน
โดแมนใหม่ www.klangratchaburi.com....
ดูกิจกรรมทั้งหมด
หน้า
63. วันที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 7.30 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมสภากาแฟ เพื่อพบปะหารือข้อราชการ
ระหว่างหน่วยงานในจังหวัดราชบุรี....
 
64. วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2557 สำนักงานคลังเขต 7 จัดโครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดของสำนักงาน
คลังจังหวัดในพื้นที่เขต 7....
 
65. วันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2557 นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง
เป็นประธานเปิดงานสัมมนาโครงการ CCO-MOF สัญจร ครั้งที่ 4 (ภาคตะวันตก
และภาคใต้) เพื่อกระตุ้นส่งเสริมและสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากร.....
 
 สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี (สิงหาคม พ.ศ.2557)
1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ :วันที่ขึ้น web 04/09/57

2. ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำแนก รายภาค /จังหวัดและงาน ฯ :วันที่ขึ้น web 04/09/57

3. ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ จำแนกรายหน่วยงานและผลผลิต /ฯ :วันที่ขึ้น web 04/09/57
4. ผลการเบิกจ่าย จำแนกรายพื้นที่ และผลผลิต /โครงการ (ภาพรวม):วันที่ขึ้น web 04/09/57
5. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เหลื่อมปีฯ :วันที่ขึ้น web 04/09/57

6.ด่วนที่สุด ที่ กต 0420.5/32916 ลว 2 ก.ย. 56  เรื่อง มติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการ

ใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ 7/2556
7. แบบฟอร์ม บก 57
ดูหนังสือเวียนปีงบประมาณ 2557
หน้า
   
17
ที่ รบ 0003 / ว.18 ลงวันที่ 15 กันยายน 2557 สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ได้รับหนังสือเวียน
กรมบัญชีกลาง เพื่อแจ้งให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติจำนวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 78 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เรื่อง การกันเงินงบประมาณ ปี 2556ฯ
2. ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 77 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2557 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณี
ไม่มีหนี้ผูกพัน
3.ด่วนที่สุด กค 0422.2/ว. 232 ลงวันที่ 5 กันยายน 2557 เรื่องประเภทและอัตราค่าอวัยวะเีทีียม
และอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (แก้ไข)
 4.ด่วนที่สุด กค 0423.3/ว. 224 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงรายการ
บัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
  (:วันที่รับเอกสาร 25/08/57:วันที่ขึ้น web 25/08/57)
เปิดดูหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง.....more
8
ที่ กค 0423.3 / ว.458 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2556
เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  (:วันที่รับเอกสาร 20/01/57:วันที่ขึ้น web 20/01/57)
Link หนังสือเวียน
link หนังสือเวียนกรมบัญชีกลางคลิกเลยค่ะ link ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คลิกเลยค่ะ
ขอขอบคุณ Google docs
ร่วมทำบุญกับเด็กๆ ค่ะ
-สถานสงเคราะห์เด็กพิการ
ทางสมองฯ
-ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดราชบุร
Link หน่วยงานราชการ
-กรมบัญชีกลาง -หน่วยงานราชการอื่นๆ
-สำนักงานจังหวัดราชบุรี -สำนักงานคลังจังหวัดและเขตฯ
OTOP และ ท่องเที่ยวราชบุรี
-OTOP ของดี น่าอร่อย น่าใช้
-ท่องเที่ยวราชบุรี ธรรมชาติสวย

-เที่ยวฟาร์มแกะแวะไร่กุหลาบ

ประกาศพื้นที่พิเศษ
มุมสงบสุข
กฎแห่งกรรม
Link นสพ.
- ข่าวสด !

สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร. 0-3233-7153   โทรสาร 0-3232-1853   http://www.klangratchaburi.com   E-mail:rbr@cgd.go.th